ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I ENSENYAMENT- APRENENTATGE AICLE /CLIL EN SECUNDÀRIA

Ací teniu, un treball d'investigació d'Elisabeth Eixarch Domènech que partix de la necessitat d'avaluar rigorosament els programes d'innovació AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) o CLIL que es porten a terme en alguns centres educatius de secundària de Catalunya.
Les dades de l'anàlisi, recollides en un institut, tenen com a punt de partida les programacions de tres unitats didàctiques AICLE de ciències en anglès a diferents nivells educatius de l'etapa de secundària obligatòria (ESO). Amb l'objectiu de poder presentar un producte entenedor i fiable s'han realitzat diverses categoritzacions dels continguts curriculars, les quals han possibilitat fer una anàlisi exhaustiva de l'existència o no d'una concordança entre les tasques d'avaluació i les tasques d'aprenentatge en les aules CLIL i alhora analitzar l'adequació d'estes tasques per avaluar i promoure l'assoliment de dos de les huit competències que el currículum defineix com a bàsiques en l'ensenyament secundari obligatori: Cb1 (competència comunicativa) i Cb5 (competència d'aprendre a aprendre).
Podeu descarregar-vos el document complet en format PDF mab llicència d'ús de Creative Commons.